برنامه های عملیاتی


هماهنگی با سازمان غذا و دارو جهت اجرای صحیح برنامه عملیاتی واحد  دارو

شرکت در جلسه برنامه عملیاتی در دفتر ریاست دانشکده

هماهنگی با معاونت غذا و دارو کرمان جهت برگزاری کمیسیون ها و کمیته ها

تدوین گزارش عملکرد مدیریت غذا و د ارو

تدوین جدول برنامه عملیاتی

ارزشیابی عملکرد داروخانه ها

برگذاری جلسات برنامه عملیاتی

بارگذاری برش های برنامه عملیاتی