برنامه های استراتژیک


 • استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در معاونت غذا و دارو
 • ارتقاء سطح فنی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی 
 • ارائه خدمت جدید آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی، بهداشتی ، آرایشی و بسته بندی
 • راه اندازی واحد نظارت بر امور دارویی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در سطح شبکه های بهداشت 
 • انجام طرح تحقیقاتی ، پژوهشی در حوزه معاونت غذا و دارو
 • اطلاع رسانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه در خصوص امور مربوطه به حوزه غذا و دارو (  جراید محلی ، بسته های آموزشی، ابزارهای نوین ) 
 • برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی مرتبط با حوزه معاونت غذا ودارو 
 • افزایش آگاهی و دانش تخصصی پرسنل معاونت غذا و دارو
 • درجه بندی داروخانه های تحت نظارت دانشگاه
 • برگزاری کمیته های تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو و بررسی نسخ 
 • افزایش ثبت عوارض دارویی از طریق اصلاح فرآیند ارسال
  صدور مجوز تاسیس داروخانه در شهرهای واجد متقاضی  بر اساس اندکس جمعیتی و آیین نامه