کارکنان / اعضا


 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                                سمت                                                تحصیلات                                  

حسین ذوالفقاری                                                           رییس اداره غذا                                              کارشناسی ارشد صنایع غذایی

ابراهیم خاکی زاده                                       مدیر نظارت مواد خوراکی و آشامیدنی                                     کارشناسی ارشد صنایع غذایی

مریم کارگران                                               کارشناس نظارت مواد خوارکی وآشامیدنی                              کارشناسی ارشد صنایع غذایی

زهرا علیزاده                                             کارشناس نظارت مواد خوراکی و آشامیدنی                                کارشناسی ارشد صنایع غذایی

داوود نیایش                                             کارشناس نظارت مواد خوراکی و آشامیدنی                                 کارشناسی ارشد صنایع غذایی

رقیه برائی نژاد                                         کارشناس نظارت مواد خوراکی و آشامیدنی                              کارشناسی ارشد صنایع غذایی