برنامه های استراتژیک


آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همکاری در تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی و آموزش در سطح مدارس 

نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و پیگیری نتایج آزمایشگاه

اجرای طرح PMS با همکاری آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ( کنترل و مراقبت از سطح عرضه مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی از طریق نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم )