شرح وظایف مدیر


1- اجرای مصوبات مجموعه با توجه به استراتژی های تعریف شده.

2- برنامه ریزی و سازماندهی مجموعة بخش های آزمایشگاه.

3- تعیین و تدوین خط مشی و استراتژی آزمایشگاه.

4- تصویب اهداف بخش های آزمایشگاه و نظارت بر نحوة تحقق آنها.

5- تصویب مستندات مورد نیازبخش های آزمایشگاه.

6- شرکت در جلسات و گردهمایی هایی كه برفعالیتهای بخش های آزمایشگاه مؤثر است.

7- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات موضوعه. (اداری، مالی و فنی) .

8- بررسی گزارش ها و آمار فعالیتهای بخش های آزمایشگاه و پیگیری فعالیتهای در دست اجرا.

9- ایجاد محیط كار مناسب برای اجرای هر چه بهتر امور.

10- تأمین منابع و زیرساخت های لازم برای اجرای هر چه بهتر امور.

11- تعیین مسئول كیفیت و جانشینان آن .

12- تعیین مسئولان فنی بخشهای آزمایشگاه و جانشینان آنها .

13- تعیین مسئول پذیرش و جانشین آن .

14- سایر وظایف مرتبط .