شرح وظایف کلی واحد


1.  تأمین نیروی انسانی آموزش دیده جهت کار در آزمایشگاه

2. تهیه و تآمین ملزومات مصرفی مورد نیاز جهت شروع کار آزمایشگاه

3.  تهیه  تجهیزات ازمایشگاهی باقیمانده مورد نیاز آزمایشگاه  

4.  مشاوره و آموزش مسئولین فنی و نیروهای آزمایشگاهی مشغول به کار در واحدهای تولیدی

5.  نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحد های تولیدی با انجام بازرسی های مستمر

6.   کنترل کیفیت محصولات غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح تولید و عرضه ارسالي از اداره نظارت ، مراکز و شبکه هاي بهداشتي و درماني استان ، گمرک ، اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي ، شاکيان خصوصي و ....

7.   بررسی صلاحیت آزمایشگاههای مواد غذایی و بهداشتی همکار و واحدهای تولیدی

8.  کالیبراسیون لوازم آزمایشگاهی جهت بالا بردن میزان دقت در آزمون و اطمینان از صحت نتایج آزمون

9.   مشارکت در انجام آزمون های کنترلی PMS

10.  انجام چک لیست های پایش و ارزیابی آزمایشگاه ها (PRPS)

11.  الزام واحدهای تولیدی جهت ارتقا و بهبود عملکرد آزمایشگاه

12.  گرد آوری منابع و مراجع مرتبط با روش آزمون

13.  تدوین sop ها و دستورالعملهای کاری آزمایشگاه

14.  همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز دانشگاه