کارکنان / اعضا


 

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                           سمت                                                             تحصیلات

غزاله لنگری زاده                                                    مدیر اداره آزمایشگاه                                   کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

راضیه فروتن                                                    کارشناس آزمایشگاه میکروب                            کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

منیره نظری شهیکی                                           کارشناس آزمایشگاه شیمی                                   کارشناسی ارشد شیمی