برنامه های عملیاتی


1.   شركت در جلسات تدوين استاندارهاي ملي و سمينارهاي آموزشي و تحقيقاتي

2.   شركت دركنگره ها و سمينارهاي علمي آموزشي دررابطه با مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي 

3.  بروز رساني استانداردها

4. آموزش مسئولين فني، دانشجويان

5. بازديد از آزمايشگاههاي کارخانجات