برنامه مادران و نوزادان

• تدوين برنامه عملياتي ساليانه

• برنامه مشاوره و مراقبت قبل از بارداري

• برنامه مراقبت مادران باردار

• برنامه مراقبت بعد از زايمان

• جمع آوري آمار مربوط به زايمان طبيعي و سزارين

• گزارش فوري مرگ مادر باردار

• پيگيري و پرسشگري موارد مرگ مادر باردار

• پیگيري موارد نجات جان مادر باردار

• هماهنگي با بيمارستان ها و مراكز جهت پيگيري موارد نجات جان مادرباردار

• تشكيل كميته نجات جان مادر و مرگ مادرباردار

• تشكيل جلسات آموزشي  و کارگاهها جهت ماماها

• جمع آوري آمار مربوط به مراقبت مادران ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها

• نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

• پیگیری و اجرای مصوبات کمیته های دانشگاهی مرگ مادر

• نظارت بر عملکرد واحدهای تسهیلات زایمانی

• تامین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

• پیگیری و گزارش دهی موارد مهاجرت زنان باردار

• براورد اقلام مصرفی و فرمهای مورد نیاز برنامه و پیگیری تامین آنها

 

 برنامه سلامت باروري

 تدوين برنامه عملياتي ساليانه

ارائه  مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب آموزشی برای زوجین

 پايش مركز مشاوره هنگام ازدواج

• مشاوره فرزند آوری سالم برای زنان واجد شرایط (تک فرزند و  ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی

• برگزاري جلسات آموزشي و كارگاه جهت بهورزان ،كاردانان ، كارشناسان

• نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

• جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها ، برآورد شاخص هاي جمعيتي

• برآورد موجودی و مصرفی اقلام پیشگیری از بارداری پر خطر و فرمهای مراقبتی  و پیگیری تامین و توزیع انها

• تشکیل کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری پر خطر و صدور مجوز در موارد اندیکاسیون دار

• آموزش اهداف کشوری برنامه باروری سالم با توجه به تغییر رویکردهای کشوری به پرسنل و گروههای هدف

 

 برنامه كودكان

• تدوين برنامه عملياتي ساليانه كودك سالم ، شيرمادر ، مانا و مرگ كودك ۵۹-۱ماهه

• برنامه مراقبت كودك سالم

• برنامه مشاوره تغذيه با شيرمادر

• تشكيل كميسيون شير مصنوعي هر هفته و بررسي موارد استفاده از شير 

• پايش بيمارستانهاي دوستدار كودك

• برنامه مراقبت ادغام يافته كودك بيمار ( مانا )

• گزارش فوري مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه ، پيگيري و تكميل پرسشنامه مرگ کودک  ۵۹-۱ ماهه

• تشكيل كميته شيرمادر، كميته سلامت كودكان ، كميته مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه

• نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت  

• ورود داده های امار ی برنامه به نرم افزار کشوری و جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها

• برآورد مصرفی و موجودی مکملها و فرمهای مراقبتی برنامه و پیگیری تامین و توزیع انها

• نظارت بر تجهیزات برنامه سلامت کودکان و پیگیری تأمین انها  

• اجرای برنامه تکامل کودکان در مراکز بهداشتی درمانی و جمع آوری  و ورود داده ها به سایت برنامه    

• تأمین و توزیع شیر مصنوعی برای مراکز روستایی  

• برگزاری مناسبتهای هفته جهانی شیر مادر و هفته ملی کودک

 برنامه ميانسالان

• تدوين برنامه عملياتي ساليانه

• آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي ميانسالان ( گروه سني ۲۵ تا ۶۰ ساله)

• نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي  بهداشت و تيم سلامت

• جمع آوري و بررسي آمار

• اجرای مناسبت هفته ملی سما و سبا

• اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری  سرطانهای شایع در زنان (پاپ اسمیر و سرطان پستان)

• برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت میانسالان برای پرسنل 

 

 برنامه سالمندان 

• تدوين برنامه عملياتي ساليانه

• آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي سالمندان ( گروه سني بالاتر از ۶۰ سال )

• نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

• جمع آوري و بررسي آمار

• اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در برخی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان (از سال۹۴)

• اجرای مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان

• برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت سالمندان برای پرسنل