واحد سلامت روان در سه حوزه کاری فعالیت می نماید:

 

الف – سلامت روان

• شناخت و بررسی بيماريهاي رواني

• بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

• تشكيل و شركت در كميته فني بهداشت روان شهرستان

• تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

• همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظوربررسی فعالیت مراکز در زمینه بهداشت روان

• جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

• پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

• پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

• هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي  كه در پيشبرد برنامه ها 

• مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ

• گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان 

• انجام مشاوره خانواده ، قبل از ازدواج و مشاوره ترک اعتیاد (بصورت موردی)  

 

ب - پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیاد آور

• آگاهسازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد

• آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به پرسنل بهداشتی

• ادغام طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد در خدمات بهداشتی اولیه (PHC)

 

• ج- کاهش آسیب ناشی از سوءمصرف مواد اعتیاد آور

• راه اندازی مرکز گذری شما ره ۱ (ِِDIC)

• نظارت بر نحوه ارائه خدمات این مرکز

• هماهنگی جهت حضور دستیاران روانپزشکی در این مرکز

• جمع آوري ، كنترل ارسال به موقع آمار