نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک رزومه عکس مرخصی/ماموریت
فاطمه محمودی کارشناسی ارشد مامایی مربی mahmodi2020@yahoo.com CV مدیر گروه
نعیمه طیبی کارشناسی ارشد مامایی مربی tayebi_m67@yahoo.com CV  
نرگس میرزاده کارشناسی ارشد مامایی مربی nargesmirzade4285@gmail.com CV  
مهین خواجه پور دانشجوی دکترا مامایی مربی m.khajehpoor25@gmail.com CV ماموریت آموزشی
طیبه مختاری سرخانی کارشناسی ارشد مامایی مربی arianmokhtari2@gmail.com CV  
نرگس عارف کیا کارشناس مامایی مربی همکار آموزشی narefkia2019@gmail.com CV