نام و نام خانوادگی : سید مجتبی مرتضوی                             مدرک تحصیلی :میکروب شناسی پزشکی                                        مرتبه علمی : مربی

 

شماره تماس :  03444219074                                            پست الکترونیک :       m.mortazavi735@gmail.com                        رزومه :