نام و

نام خانوادگی

عکس پرسنلی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل

پروفایل علمی در سامانه علم سنجی

فایل سوابق آموزشی و پژوهشی

علی

طولابی

https://www.mubam.ac.ir/Uploads/Content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/ax_toolabi_1795.jpg

دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط

استادیار

atoolabi@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Ali_Toolabi

دانلود

محمد احمدیان

دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط

استادیار

moh.ahmadian@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadian

دانلود

محمدرضا

حیدری قولانلو

دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط

استادیار

moheidari86@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Heidari

دانلود

عبدالعلی

گلپایگانی

دکترای تخصصی (Ph.D) مهندسی بهداشت محیط

استادیار

aali.golpa@gmail.com

https://isid.research.ac.ir/Abdolali_Golpayegani

دانلود

ملیحه

پورشعبان مازندرانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

maliha.pourshaban@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Maliha_Pourshaban

دانلود

 

 

   دانلود فایل : اعضای هیأت علمی آموزشی گروه بهداشت محیط.pdf           حجم فایل 762 KB