نام و نام خانوادگی: نادیا ارومیه ای

درجه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت

محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ایران

آدرس پست الکترونیک: n_oroomiei@yahoo.com

شرح وظایف:

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی گروه اعم از آموزشی و پژوهشی، راهنمایی دانشجو

 • برنامه اجرایی وظایف  آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی  شورای آموزشی پژوهشی دانشکده

 • تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشترفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هابه مراجع ذیربط.

 • تشکیل و اداره جلسات  شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده

 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

 • پیشنهاد طرهای پژوهشی که گروه را ساً یا باهمکاری گروه های دیگر آماده انجام داده استبه رئیس دانشکده

 • ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از رئیس دانشکده با ذکر دلیل

 • پیگیری و نظارت بر تامین محوله بر اعضاء گروه

 • ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی

 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس  گروه رشته مربوطه

 • ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد  آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال

 • آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به  فعالیتهای آموزشی گروه

 • ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه