نام و

نام خانوادگی

عکس پرسنلی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل

پروفایل علمی در سامانه علم سنجی

فایل سوابق آموزشی و پژوهشی

علی اکبر علینقی لنگری

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مربی

aliakbarlangari@yahoo.com

  

https://isid.research.ac.ir/Aliakbar_Alinaghi

دانلود

زهره فضلی

 

عکس.jpg

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مربی

zohreh.fazli@outlook.com

https://isid.research.ac.ir/Zohreh_Fazli

دانلود

ابراهیم نظری پور

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مربی

nazaripour.osh@gmail.com

 

https://isid.research.ac.ir/Ebarahim_NazariPour

دانلود

آرزو متین

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مربی

a_matin7@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Arezoo_Matin

دانلود