شرح وظایف واحد توسعه آموزش

۱- ارزیابی فعالیت­های آموزشی گروه ها اعم از کلاس های درسی، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلاب بر اساس چک لیست های واحد توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

۲-  ارائه بازخورد در مورد کمیت و کیفیت فرایند های آموزشی به گروه ها

۳- نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان متناسب با متد ارزیابی، اهداف آموزشی، روایی و پایایی آزمون و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید

۴- هدایت و اجرای ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی و همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی

۵- ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید

۶- ارائه و بازبینی فرم های ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده

۷- شرکت در جلسات گروه های آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

۸- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

۹- شرکت در برنامه ریزی آموزشی دانشکده

۱۰- نظارت بر ارائه طرح درس ها توسط گروه های آموزشی در ابتدای هر ترم

۱۱- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی

۱۲- نیاز سنجی از اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آن ها به واحد توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

۱۳- معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاه های آموزشی واحد توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

۱۴- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده بهداشت