شماره تماس دفتر ریاست: 03444219415

شماره تماس آموزش دانشکده: 03444217360