معاونت محترم آموزشی: جناب آقای دکتر محمد احمدیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

ایمیل: moh.ahmadian@yahoo.com

پروفایل علمی: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadian