برنامه ترم بندی رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی ورودی 97

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

اول

 

ریاضی عمومی 1

3

3

-

51

-

51

-

 

کامپیوتر و کاربرد آن

2

5/1

5/0(کارگاهی)

26

25

51

-

 

فیزیک عمومی

3

2

1(کارگاهی)

34

51

85

-

 

شیمی عمومی

3

2

1

34

34

68

-

 

آمارزیستی

2

2

-

34

-

34

-

 

اندیشه اسلامی(1)

2

2

-

34

-

34

-

 

زبان پیش دانشگاهی

2

2

-

34

-

34

-

 

تربیت بدنی 1

1

-

1

 

34

34

-

 

اشنایی با قوانین ومقررات اموزشی

5/0

5/0

-

5/8

-

5/8

-

 

جمع

5/18

 

 

 

 

 

-

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

دوم

 

ریاضی عمومی 2

3

3

-

51

-

51

ریاضی عمومی 1

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

1

1

-

17

-

17

-

 

اکولوژی محیط

2

2

-

34

-

34

فیزیک عمومی/ شیمی عمومی/ میکروب شناسی عمومی

 

میکروب شناسی عمومی

2

1

1

17

34

51

-

 

اصول اپید میولوژی

2

2

-

34

-

34

-

 

مکانیک سیالات

2

2

-

34

-

34

ریاضی عمومی 1/فیزیک عمومی

 

زبان عمومی

3

3

-

51

-

51

 

 

اندیشه اسلامی(2)

2

2

-

34

-

34

اندیشه اسلامی(1)

 

تربیت بدنی 2

1

-

1

-

34

34

تربیت بدنی 1

 

اصول و مبانی مدیریت خطربلایا و حوادث****برای ورودی400 به بعد

2

2

-

34

-

34

-

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

 

سوم

 

میکروب شناسی محیط

2

1

1

17

34

51

میکروب شناسی عمومی

 

معادلات دیفرانسیل

3

3

 

51

-

51

ریاضی عمومی 2

 

آزمایشگاه هیدرولیک

1

-

1

-

51

51

مکانیک سیالات

 

کارگاه تاسیسات شهری(موتور تلمبه ها و لوله کشی آب و فاضلاب)

2

 

2(کارگاهی)

 

102

102

مکانیک سیالات

 

نقشه برداری و نقشه کشی

2

-

2(کارگاهی)

-

102

102

ریاضی عمومی­­­1/ کامپیوتر­و­کاربرد آن

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

5/0

5/0

9

17

26

کامپیوتر و کاربرد آن

 

شیمی محیط

2

1

1

17

34

51

شیمی عمومی

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

2

2

-

34

-

34

-

 

آئین زندگی

2

2

-

34

-

34

-

 

جمع

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

چهارم

 

استاتیک و مقاومت مصالح

2

2

-

34

-

34

معادلات دیفرانسیل

 

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت

2

2

-

34

-

34

معادلات دیفرانسیل/ فیزیک عمومی

 

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1

1

-

17

-

17

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

2

5/1

5/0(کارگاهی)

26

25

51

آزمایشگاه هیدرولیک/کارگاه تاسیسات شهری(موتور تلمبه ها­و لوله­کشی آبوفاضلاب)

 

انتقال و توزیع آب

2

5/1

5/0

26

25

51

آزمایشگاه هیدرولیک/کارگاه تاسیسات شهری(موتور تلمبه ها و لوله کشی آب و فاضلاب)

 

کلیات پسماند

3

2

1(کارگاهی)

34

51

85

اکولوژی محیط/فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

 

فرایندها­و عملیات در بهداشت محیط

2

2

-

34

-

34

شیمی محیط/میکروب شناسی محیط/فیزیک عمومی

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

2

-

34

-

34

 

 

دانش خانواده و جمعیت

2

2

-

34

-

34

 

 

مهارتهای زندگی

5/0

 

 

 

 

 

 

 

جمع

5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

پنجم

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی

2

2

-

34

-

34

اکولوژی محیط

 

تصفیه فاضلاب

3

3

-

51

 

51

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط/جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

 

تصفیه آب

2

2

-

34

-

34

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط/انتقال و توزیع آب

 

آلودگی هوا(علل-اثرات-پایش و کنترل)

3

2

1

34

34

68

اکولوژی محیط/اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت/فرایندها و عملیات در بهداشت محیط/مکانیک سیالات

 

کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

2

5/1

5/0

26

17

43

فیزیک عمومی/ شیمی عمومی/میکروب شناسی عمومی

 

اصول روش تحقیق

1

5/0

5/0

9

17

26

آمار زیستی/سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

مبانی و مفاهیم مدل سازی در بهداشت محیط

2

5/1

5/0

26

17

43

معادلات دیفرانسیل

 

ادبیات فارسی

3

3

-

3

-

51

 

 

جمع

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

ششم

 

مدیریت کیفیت آب(علل-اثرات و کنترل)

2

2

-

34

-

34

اکولوژی محیط/ هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی/فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

 

اقتصاد مهندسی

2

2

-

34

 

34

-

 

زبان تخصصی بهداشت محیط

2

2

-

34

-

34

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

 

کنترل بهداشتی اماکن تهیه –توزیع و نگهداری مواد غذایی

2

5/1

5/0(کارگاهی)

26

25

51

اصول اپید­میولوژی/شیمی محیط/میکروب شناسی محیط

 

بهداشت مدارس و آموزشگاه ها

1

1

-

17

-

17

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

 

بهداشت حرفه ای و ایمنی

2

2

-

34

 

34

فیزیک عمومی/ شیمی عمومی

 

مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین

5/1

5/1

-

26

-

26

آزمایشگاه هیدرولیک

 

آشنایی با قانون اساسی

2

2

-

34

-

34

 

 

جمع

5/14

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

 

هفتم

 

بهداشت پرتوها و حفاظت

2

5/1

5/0(کارگاهی)

26

25

51

فیزیک عمومی

 

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

5/1

5/1

-

26

 

26

تصفیه فاضلاب/تصفیه آب/کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط/آلودگی هوا(علل-اثرات-پایش و کنترل)/ کلیات پسماند

 

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1

1

-

17

-

17

فیزیک عمومی/ شیمی عمومی/میکروب شناسی عمومی

 

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

2

2

-

34

-

34

کاربرد گندزداها­و پاک­کننده ها در­بهداشت محیط

 

حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست(ملی و بین المللی)

1

1

-

17

-

17

تصفیه فاضلاب/تصفیه آب/ کلیات پسماند/فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

 

پروژه

2

-

2(کارگاهی)

-

102

102

الزاما کد­­42(اصول روش تحقیق)و همچنین گذراندن حداقل 70 واحد درسی از مجموع 88 واحد درسی پایه و اجباری

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

2

-

34

-

34

 

 

بیو تکنولوژی در بهداشت محیط

1

1

-

17

-

17

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

 

جمع

5/12

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

هشتم

 

کارآموزی در عرصه

16

-

16

-

816

816

گذراندن کلیه دروس دوره