- نظارت بر خودروهای استیجاری

- مدیریت کردن رانندگان خودروهای امبولانس و شیفت بندی و نظارت بر ان

- نظارت برخودروهای دولتی جهت سرویس و نگهداری هر چه بهتر خودروها

- مدیریت کردن خودروهای استیجاری جهت سرویس دهی به همکاران و واحدهای ستاد ، درمانگاه و خانه بهداشتهای وابسته