- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های سلامت جوانان و نوجوانان

- شناسایی ذینفعان برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان

- نظازت بر جمع اوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و امار و فعالیتها

- بررسی و شناخت وضعیت موجود بمنظور تعیین نیازها و اولویت ها

- شرکت در جلسات آموزشی و کارگاه های نوجوانان و جوانان

- نظارت بر برگزاری کارگاه و جلسات اموزشی برنامه های نوجوانان و جوانان

- تهیه متون رسانه علمی اموزشی درزمینه سلامت نوجوانان و جوانان

- بررسی و شناخت شاخص های سلامت و مشکلات موجود در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت

- تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان

- هماهنگی و همکاری با ادارات آموزش و پرورش و مکان های تجمعی جوانان در راستای اجرای اهداف سلامت نوجوانان و جوانان

- نظارت بر استخراج شاخص های مرتبط با نوجوانان و جوانان در مناطق تحت پوشش

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت های خاص ( هفته بهداشت روان ، هفته قلبو..)

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای مناسبت های خاص ( هفته ملی ازدواج،هفته ملی جوان ، هفته اعتیادو...)

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدارس

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه آموزش جوانان و دانشجویان با توجه به اهداف تعیین شده

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه پیشگیری از مرگ و میر جوانان به واسطه حوادث ترافیکی

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای معاینات و مراقب تهای جوانان و دانشجویان

- نظارت و برنامه ریزی در اجرای برنامه ممیزی های خارجیمدارس و مروج سلامت

- همکاری و هماهنگی با واحدهای ستادی ( همکاری های بین بخشی ) در خصوص برنامه های مرتبط با سلامت جوانان و نوجوانان