اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجویان گرامی دانشگاه لازم است جهت دريافت آدرس ايميل ، به لینک ذیل مراجعه فرم مربوط به درخواست آدرس پست الکترونيکي را تکميل و امضا نموده و پس از تایید معاونت آموزشی دانشگاه یا ریاست دانشکده به رياست مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات ارجاع مي گردد.

ضمناً  جهت تغيير کلمه عبور يا رمز آدرس پست الکترونيکي ، لازم است با مسئول شبکه دانشکده خود تماس حاصل نمايند يا از طريق اتوماسيون درخواست خود را به ايشان ارسال فرمايند

.