1- حراست پشتوانه محکمی برای سلامت جامعه اداری

2- وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف

3- نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلف ها

4- جلوگیری از بروز انواع فساد در سیستم اداری

5- حفظ سلامت مدیزیت به معنای یک جایگاه حاکمیتی در خدمت سیستم

6- تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعملهای مربوطه

7- حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده

8- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی

9- طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه

10- شناسائی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی

11- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی

12- تدوین دستوالعملهای حفاظتی