1- نظارت بر برنامه ریزی در جهت کنترل بیماریها

2- تدوین برنامه عملیاتی نظارت مراکز بهداشتی درمانی

3- شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی

4- پیگیری و بررسی موارد اپیدیمی و اندمی بیماریها

5- نظارت پایش و ارزشیابی مراکز تحت پوشش

6- اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان

7- اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

8- تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف

9- بالا بردن شاخص سلامت مرتبط با واحد بیماریها در سطح منطقه

10- گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه

11- اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای

12- تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

13- نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از ازمایشگاه

14- مکاتبات اداری

15- هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

16- نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

17- نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه واحد

18- شرکت در جلسات درون واحدی، ستادی و شهرستانی