برنامه مادران و نوزادان

1- تدوین برنامه  عملیاتی سالانه

2- برنامه مشاوره و مراقبت قبل از بارداری

3- برنامه مراقبت مادران باردار

4- برنامه مراقبت بعد از زایمان

5- جمع آوری آمار مربوط به زایمان طبیعی و سزارین

6- گزارش فوری مرگ مادر باردار

7- پیگیری و پرسشگری موارد مرگ مادر باردار

8- پیگیری موارد نجات جان مادر باردار

9- هماهنگی با بیمارستانها و مراکز جهت پیگیری موارد نجات جان مادر باردار

10- تشکیل کمیته نجات جان مادر و مرگ مادر باردار

11- تشکیل جلسه اموزشی و کارگاهها جهت ماماها

12- جمع آوری آمار مربوط به مراقبت مادران، بررسی آمار و استخرااج شاخص ها

13- نظارت و پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت و تیم سلامت

14- پیگیری و اجرای مصوبات کمیته های دانشگاهی مرگ مادر

15- تامین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

16- پیگیری و گزارش دهی موارد مهاجرت زنان باردار

17- براورد اقلام مصرفی و فرمهای مورد نیاز برنامه و پیگیری تامین انها

برنامه سلامت باروری

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

2- ارائه مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب اموزشی برای زوجین

پایش مرکز مشاوره هنگام ازدواج

1- مشاوره فرزند اوری سالم برای زنان واجد شرایط ( تک فرزندی و ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی

2- برگزاری جلسات اموزشی و کارگاه جهت بهورزان، کاردانان، کارشناسان

3- نظارت و پایش مراکز بهداشتی و درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت و تیم سلامت

4- جمع آوری آمار،بررسی آمار و استخراج شاخص ها، برآورد شاخص های جمعیتی

5- اموزش اهداف کشوری برنامه باروری سالم با توجه به تعغیر رویکردهای کشوری به پرسنل و گروههای هدف

برنامه کودکان

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه کودک سالم، شیر مادر، مانا و کرک کودک 59-1 ماهه

2- برنامه مراقبت کودک سالم

3- برنامه مشاوره تغذیه با شیر مادر

4- تشکیل کمیسیون شیر مصنوعی هر هفته و بررسی موارد استفاده از شیر

5- پایش بیمارستانهای دوستدار کودک

6- برنامه مراقبت ادغام یافته کودک بیمار (مانا)

7- گزارش فوری مرگ کودک 59-1 ماهه و پیگیری و تکمیل پرسشنامه مرگ کودک 59-1 ماهه

8- تشکیل کمیته شیر، کمیته سلامت کودکان، کمیته مرگ کودک 59-1 ماهه

9- نظارت و پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت و تیم سلامت

10- ورود داده های آماری برنامه به نرم افزار کشوری و جمع آوری آمار، بررسی آمار و استخراج شاخص ها

11- برآورد مصرفی و موجودی مکمل ها و فرمهای مراقبتی برنامه و پیگیری تامین و توزیع انها

12- نظارت بر تجهیزات برنامه سلامت کودکان و پیگیری تامین انها

13- اجرای برنامه تکامل کودکان در مراکز بهداشتی درمانی و جمع آوری و ورود داده ها به سایت برنامه

14- تامین و توزیع شیر مصنوعی برای مراکز روستایی

15- برگزاری مناسبتهای هفته جهانی شیر مادر و هفته ملی کودک

برنامه میانسالان

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

2- اموزش تغذیه و شیوه زندگی سالم برای میانسالان (گروه سنی 60-25 ساله)

3- نظارت و پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت و تیم سلامت

4- جمع آوری و بررسی آمار

5- اجرای مناسبت هفته ملی سما و سیا

6- اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری سرطانهای شایع در زنان (پاپ اسمیر و سرطان پسطان)

7- برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت میانسالان برای پرسنل

برنامه سالمندان

1- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

2- اموزش تغذیه و شیوه زندگی سالم برای سالمندان(گروه سنی بالاتر از 60 سال)

3- نظارت و پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، خانه های بهداشت و تیم سلامت

4- جمع آوری و بررسی آمار

5- اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در برخی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ( از سال 94 )

6- اجرای مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان

7- برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت سالمندان برای پرسنل