نام و نام خانوادگی:مهندس آرزو متین                                                                                              

رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار                                                                                                           

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

آدرس ایمیل : Amatin7@yahoo.com