موقعیت نرماشیر

شهرستان نرماشیر یکی از شهرستان‌های استان کرمان در شرق ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نرماشیر است.

شهرستان نرماشیر از شمال با شهرستان کرمان، از شرق تا جنوب شرقی با شهرستان فهرج، از جنوب با شهرستان ریگان و از جنوب غربی تا غرب با شهرستان بم همسایه است.

 

مراکز خدمات جامع سلامت نرماشیر

1

نظام شهر

2

قلعه شهید

3

قصر

4

قاسم آباد

5

رستم آباد

6

علی آباد تدین

تعداد خانه های بهداشت

36

تعداد پایگاه سلامت

2