اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال و میهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401
جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال و میهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

ادامه خبر
برگزاری جلسات مداوم شورای پژوهشی در دانشکده بهداشت
برگزاری جلسات مداوم شورای پژوهشی در دانشکده بهداشت

ادامه خبر
دانلود فرم خود اظهاری جهت بازگشت به کار و تحصیل
دانلود فرم خود اظهاری جهت بازگشت به کار و تحصیل

ادامه خبر
فرم طرح درس
فرم طرح درس

ادامه خبر
شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط ، قوانین و مقررات ویژه دانشجو
شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط ، قوانین و مقررات ویژه دانشجو

ادامه خبر
برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان ورودی99 دانشکده بهداشت
برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشجویان ورودی99 دانشکده بهداشت

ادامه خبر