اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


تقدیر معاون تحقیقات و فن آوری
تقدیر معاون تحقیقات و فن آوری

ادامه خبر
چهل و سومین جلسه شورای پژوهشی
چهل و سومین جلسه شورای پژوهشی

ادامه خبر
حلول ماه رمضان گرامی باد
حلول ماه رمضان گرامی باد

ادامه خبر
رصد مجلات (jornal watch)
رصد مجلات (jornal watch)

ادامه خبر
هفده، هجده و نوزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید -19
هفده، هجده و نوزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید -19

ادامه خبر
چهارده ، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید -19
چهارده ، پانزده و شانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید -19

ادامه خبر