نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه

 نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در فروشگاههای عرضه موادغذایی، رستوران ها و نانوایی های شهرستان ریگان بازدید و نظارت کردند.


 تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در فروشگاههای عرضه موادغذایی، رستوران ها و نانوایی های شهرستان ریگان بازدید و نظارت کردند. این بازدید با حضور مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه، حسن اماندادی کارشناس اداره بازرسی دانشگاه و خانم شکوهمند مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت ریگان انجام شد.


1399/02/08
131