نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه

نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه

 تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم  جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا  از عطاری های سطح شهر بم بازدید کردند.


 تیم بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم  با حضور مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه، حسن اماندادی کارشناس اداره بازرسی دانشگاه و بیژن دریجانی کارشناس معاونت غدا و دارو جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا  از عطاری های سطح شهر بم بازدید کردند. در حاشیه این بازدید راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی ارائه گردید.


1399/02/16
96