کسب موفقیتی دیگر در معاونت تحقیقات و فن آوری

کسب موفقیتی دیگر در معاونت تحقیقات و فن آوری

شش مقاله دانشگاه علوم پزشکی بم جزء یک درصد مقالات پر استناد دنیا قرار گرفت 


شش مقاله علمی دانشگاه علوم پزشکی بم جز یک درصد مقالات پراستناد (Highly cited papers) دنیا و یک مقاله جز 0/1 درصد مقالات داغ (Hot paper) برتر دنیا قرار گرفت.

بر اساس گزارش ماه‌های ژانویه 2020 پایگاه استنادی ( ISI Web of Science) تعداد 6 از مقاله دانشگاه علوم پزشکی بم به عنوان مقالات پر استناد (Highly cited papers) دنیا و 1 مقاله به عنوان مقالات داغ (Hot paper) معرفی شده اند. این شاخص کیفی تاثیر گذاری تولیدات علمی دانشگاه را در دنیا نشان می‌دهد. 

گفتنی است، همه این مقالات در زمینه نانوپزشکی هستند و در سال گذشته منتشر شده اند. نویسندگان این مقالات اعضا محترم هیات علمی دانشگاه به ترتیب آقایان مهرداد خاتمی (6 مقاله) و آقای محمد احمدیان (1 مقاله) می باشند که بدینوسیله به ایشان تبریک عرض می شود.

مقالات پر استناد (Highly-cited papers) مقالاتی هستند که در طی دوره ده ساله گذشته بیشترین استناد را کسب کرده و جزء مقالات 1% برتر در حوزه‌ی موضوعی خود هستند. مقاله های داغ (Hot papers) عبارت است از مقالاتی که طی دو سال گذشته انتشار یافته و جز 0/1 % مقالات برتر در زمینه موضوعی خود هستند. اطلاعات مقالات منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی بم به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

 


1399/02/29
221