موفقیت "معاونت تحقیقات و فن آوری"

موفقیت "معاونت تحقیقات و فن آوری"


کسب رتبه دوم در فعالیت های فن آوری بین دانشگاه های تیپ 3 در سال 1398(توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم)

 

 

 

 


1399/02/31
219