جلسه تعیین اولویت های پژوهشی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

جلسه تعیین اولویت های پژوهشی"معاونت تحقیقات و فن آوری"


جلسه تعیین اولویت های پژوهشی مورخ 1399/02/29 در محل دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری با حضور سرکار خانم دکتر برهانی (معاون تحقیقات و فن آوری) و معاونین پژوهشی دانشکده ها و نماینده معاونت های دانشگاه، در خصوص برنامه تعیین اولویت های پژوهشی  مراکز و دانشگاه برگزار گردید.


1399/02/31
144