جلسه بررسی موضوعات حراست حوزه پردیس خلیج فارس دانشگاه"معاونت تحقیقات و فن آوری"

جلسه بررسی موضوعات حراست حوزه پردیس خلیج فارس دانشگاه"معاونت تحقیقات و فن آوری"


جلسه بررسی موضوعات حراست حوزه پردیس خلیج فارس دانشگاه مورخ 1399/02/30 با حضورسرکار خانم دکتر برهانی(معاون تحقیقات و فن آوری) و آقای اسحاقی (مدیر حراست دانشگاه) و دیگر اعضاء در محل دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.


1399/02/31
166