30 اردیبهشت روز ملی جمعیت

30 اردیبهشت روز ملی جمعیت

هفته ملی جمعیت  30 اردیبهشت - 5 خرداد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : در تقویم رسمی کشور مان از 30 اردیبهشت - 5 خرداد بعنوان هفته ملی جمعیت نامگذاری شده 

مسئول بهداشت خانواده ضمن یادآوری و گرامیداشت این هفته عنوان کرد هرگونه تاخیر در بارداری اول برابر است با از دست دادن فرصت طلایی باروری سالم می باشد


1399/02/31
136