کاربران برتر سامانه سیب در سه ماهه چهارم 98 مرکز بهداشت بم

کاربران برتر سامانه سیب در سه ماهه چهارم 98 مرکز بهداشت بم

مسئول گسترش مرکز بهداشت بم کاربران برتر سامانه سیب در سه ماهه چهارم 98 را اعلام کرد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : طبق بررسی و گزارش واحد گسترش این مرکز کاربران برتر سامانه سیب در سه ماهه چهارم سال 98 اعلام شد 

مسئول گسترش مرکز بهداشت بم ضمن تشکر و قدردانی از کاربران برتر اسامی آنها را اعلام نمود

پزشک : 1- فریدا صابری : خدمات سه ماهه : 11694

2- عطاا... دارابی : خدمات سه ماهه : 10981

 

 

مراقب سلامت : 

1- نرجس وثوقی :  خدمات سه ماهه : 12370

2- منور خوشرو  : خدمات سه ماهه : 8687

3- طاهره نخعی  : خدمات سه ماهه : 8377

 

مراقب سلامت - ماما :

مطهره ظفری : خدمات سه ماهه : 8383

 


1399/03/06
176