برگزاری محفل انس با قرآن ویژه کادر درمان و کارکنان بیمارستان پاستور بم به روایت تصویر

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه کادر درمان و کارکنان بیمارستان پاستور بم به روایت تصویر1399/03/07
186