اطلاعیه مهم راجع به امتحانات پایان ترم دانشجویان

اطلاعیه مهم راجع به امتحانات پایان ترم دانشجویان


قابل توجه دانشجویان گرامی:

- دانشجویان بایستی یک هفته قبل از شروع امتحانات وارد سامانه ی نوید خود شوند تا در صورت مواجه شدن با مشکل به آموزش  مراجعه یا تماس گیرند.

- دانشجو چنانچه به هردلیلی شرایط شرکت در آزمون مجازی در منزل را نداشت میتواند طبق برنامه امتحانات اعلام شده (تاریخ وساعت) از مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه استفاده نماید.

- حداکثر تاخیر دانشجو جهت ورود به کاریری و شروع آزمون 5 دقیقه می باشد

- دانشجویان فقط یکبار مجاز به شرکت در آزمون می باشند.

- تاریخ شروع امتحانات از 04/04/99 الی 23/04/99 طبق برنامه اعلام شده می باشد.


1399/03/26
283