جلسه آموزشی مجازی سامانه نوید ویژه اساتید

جلسه آموزشی مجازی سامانه نوید ویژه اساتید


جلسه آموزشی مجازی سامانه نوید ویژه اساتید راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/3/27 بصورت آنلاین برگزار می گردد. 

آدرس:

http://vc.mubam.ac.ir/vc

 

آموزش دانشکده بهداشت


1399/03/26
411