تهیه برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخدهی به بیماری کرونا

تهیه برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخدهی به بیماری کرونا

برگزاری جلسه هم اندیشی حوزه ریاست معاونت بهداشت و مدیران گروههای فنی این معاونت در خصوص تهیه برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخدهی به بیماری کرونا


این جلسه با حضور معاون بهداشت ، معاون اجرایی معاونت بهداشت و مدیران گروههای فنی در محل دفتر معاون بهداشت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید.


1399/04/09
73