موافقت اصولی وزیر بهداشت با تأسیس مرکز بیماریهای غیرواگیر

موافقت اصولی وزیر بهداشت  با تأسیس مرکز بیماریهای غیرواگیر

در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم موافقت به عمل آمد.


در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم موافقت به عمل آمد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، به استناد رای صادره در دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، مورخ 1399/2/21 با تأسیس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم موافقت اصولی بعمل آمد.


1399/04/09
114