آغاز تمدید مجدد زمان ثبت نام هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر "معاونت تحقیقات و فن آوری

آغاز تمدید مجدد زمان ثبت نام هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر "معاونت تحقیقات و فن آوریاعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر ( تیرماه 1399)
آدرس سامانه جهت اطلاعات بیشتر: rcd.research.ac.ir 
پیوست :
معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم


1399/04/25
179