سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تعیین گردید

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تعیین گردید