جلسه ستادی مدیریت مقابله با کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی بم