هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر تضمین کننده بهترین و پایدارترین آغاز در زندگی کودک است .


شیر مادر ، حاوی مواد طبیعی مانند آندروفین است که درد را سرکوب می کند.

خیلی از دردها و ناراحتی کودک با چند دقیقه شیر خوردن برطرف می شود.

بهترین کار برای آرام کردن کودک بعد از واکسیناسیون ، در آغوش کشیدن کودک توسط مادر و شیر دادن است .


1399/05/11
213