12 تغییر جدید کرونا ...

12 تغییر جدید کرونا ...

  • لزوما کرونا تا 9 روز روی سطوح نمی ماند...
  • خطر ابتلای کودکان به کرونا وجود دارد ...
  • ویروس کرونا با شیوع گسترده ضعیف نمی شود..


  • ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود...
  • استفاده از ماسک برای همه گروهها توصیه می شود...
  • آب وصابون کرونا را ازبین نمی برد بلکه به چاه منتقل می کند...
  • ویروس در هوای گرم هم منتقل می شود...
  • و ...


1399/05/11
187