12 تغییر جدید کرونا ...

12 تغییر جدید کرونا ...

  • لزوما کرونا تا 9 روز روی سطوح نمی ماند...
  • خطر ابتلای کودکان به کرونا وجود دارد ...
  • ویروس کرونا با شیوع گسترده ضعیف نمی شود..


  • ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می شود...