قدرت سرایت و ابتلای ویروس کرونا بسیار افزایش یافته است ...

قدرت سرایت و ابتلای ویروس کرونا بسیار افزایش یافته است ...

مینو محرز فوق تخصص بیماریهای عفونی :

قدرت سرایت و ابتلای ویروس کرونا بسیار افزایش یافته است . این پیک جدید تعداد بیشتری را مبتلا می کند.


بنابراین در شرایط کنونی بدترین چیزی که می تواند منجر به افزایش بیشتر بیماری کرونا شود تجمع است . حتی خرج و نذری دادن هم به دلیل ایجاد صف های طولانی به نوعی تجمع بوده وخطرناک است .

توصیه می کنم افرادی که تمایل به نذری دادن دارند، به صورت مواد غذایی خام و خشک بوده و خود ایشان مواد را به خانه مستمندان برسانند.


1399/05/11
195