اعلام زمان مستندات مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر بند "ک " سه ماه دوم سال 99"معاونت تحقیقات و فن آوری"

اعلام زمان مستندات مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر بند "ک " سه ماه دوم سال 99"معاونت تحقیقات و فن آوری"


اعلام زمان مستندات مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر بند "ک " سه ماه دوم سال 99

با توجه به اطلاعیه قبل در خصوص فراخوان انتخاب پژوهشگر برتردانشجویان که شرایط آئین نامه مربوطه را دارند می توانند مستندات خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ 99.06.29 مطابق موارد ذیل ارسال نمایند.

مستندات مربوط به دانشجویان که دارای مقاله علمی پژوهشی ،یک مقاله بانمایه اسکوپوس ، تحویل  به کمیته تحقیقات تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بم .

توجه به این نکته ضروری است که تنها مقالاتی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که با وابستگی صحیح سازمانی دانشگاه منتشر شده باشند . 

پیوست : آیین نامه پژوهشگر برتر

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم

 


1399/05/19
89