بازدید

بازدید

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه (ع)و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر


جناب آقای دکتر اویسی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم از بخش های مختلف و پروژهای در حال ساخت بیمارستان جوادالائمه (ع) شهرستان نرم